5000 MRU/KG Gomme Arabique
1200 MRU/KG sorgho
1400 MRU/KG mil
1250 MRU/KG mais
3500 MRU/KG Arachide Graine
12500 MRU/KG Riz brisure local
2000 MRU/KG Pomme de terre
2000 MRU/KG Tomate
2500 MRU/KG betterave
1250 MRU/KG Patate douce
1300 MRU/KG riz entier local
3600 MRU/KG NIEBE
400 MRU/KG Riz paddy
4000 MRU/KG Banane douce
5000 MRU/KG Dattes
2000 MRU/KG Mandarine
1000 MRU/KG Blé
1500 MRU/KG Aubergine
2000 MRU/KG Carotte
2000 MRU/KG Chou
1250 MRU/KG Courge
Derniers prix collectés
Marché Localite Produit Unité Prix Prix Sac Prix Gros Contenance sac Devise Date
kaedi kaedi Gomme Arabique KG 100000 - 5000 - 2023-11-28
kaedi kaedi sorgho MOUD 24000 - 1200 - 2023-11-28
kaedi kaedi mil MOUD 28000 - 1400 - 2023-11-28
kaedi kaedi mais MOUD 25000 - 1250 - 2023-11-28
kaedi kaedi Arachide Graine KG 70000 - 3500 - 2023-11-28
kaedi kaedi Riz brisure local KG 25000 - 12500 - 2023-11-28
kaedi kaedi Pomme de terre KG 40000 - 2000 - 2023-11-28
kaedi kaedi Tomate KG 40000 - 2000 - 2023-11-28
kaedi kaedi betterave KG 50000 - 2500 - 2023-11-28
kaedi kaedi Patate douce KG 25000 - 1250 - 2023-11-28
kaedi kaedi riz entier local KG 26000 - 1300 - 2023-11-28
kaedi kaedi Riz entier importé KG - - 1250 - 2023-11-28
kaedi kaedi NIEBE MOUD 72000 - 3600 - 2023-11-28
kaedi kaedi Riz paddy MOUD 8000 - 400 - 2023-11-28
kaedi kaedi Banane douce KG 80000 - 4000 - 2023-11-28
kaedi kaedi Dattes KG 100000 - 5000 - 2023-11-28
kaedi kaedi Mandarine KG 40000 - 2000 - 2023-11-28
kaedi kaedi Blé MOUD 20000 - 1000 - 2023-11-28
kaedi kaedi Aubergine KG 30000 - 1500 - 2023-11-28
kaedi kaedi Carotte KG 40000 - 2000 - 2023-11-28

Systeme d'information de deuxieme generation sur les marches